Privacy

 1. Privacy Policy
  1. Vooraf
  2. Hoe kan u ons bereiken
  3. Waarom verwerkt vanmorgen.be uw persoonsgegevens
  4. Verstrekking aan derden
  5. Minderjarigen
  6. Bewaartermijnen
  7. Beveiliging van uw gegevens
  8. Uw rechten
  9. Klachten
  10. Wijzigingen
 2. Cookie policy
  1. Vooraf
  2. Waarom cookies?
  3. Welke cookies?
  4. Welke info leveren deze cookies op?
  5. Wordt deze info doorgegeven aan derden?
  6. Hoe lang wordt deze info bewaard?
  7. Hoe kunt u uw cookies beheren?
  8. Hoe kunt u contact opnemen?

 

PRIVACY POLICY

Vooraf

vanmorgen.be hecht erg veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geeft vanmorgen.be heldere en transparante info over de gegevens die vanmorgen.be verzamelt en hoe vanmorgen.be daarmee omgaat.

vanmorgen.be houdt zich steeds aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, hierna GDPR), de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. Dat houdt in dat vanmorgen.be

 • persoonsgegevens steeds verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy verklaring;
 • zich beperkt tot het verwerken van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van persoonsgegevens in de gevallen waarin zulks vereist is.
 • uw rechten respecteren om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens of om deze gegevens te corrigeren, beperken of verwijderen
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer vanmorgen.be daartoe wettelijk verplicht is
 • passende technische en organisatorische maatregelen eisen van de derden die namens vanmorgen.be gegevens verwerken
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

 

Hoe kan u vanmorgen.be bereiken?

vanmorgen.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft over uw persoonsgegevens of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Deze website is eigendom van:
Dave Danckaerts handel drijvend onder de naam vanmorgen.be (hierna vanmorgen.be)
Boudewijnsstraat 55
2018 Antwerpen
+32(0)468/321.123
BTW BE.0416.456.929
[email protected]

 

Waarom verwerkt vanmorgen.be uw persoonsgegevens?

vanmorgen.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen (gerechtvaardigd belang)
 • voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van vanmorgen.be maar ook derden, waarin u vermoedelijk interesse zou hebben (gerechtvaardigd belang)
 • voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten (gerechtvaardigd belang)
 • voor doeleinden van performantie (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze vervolgens opslagen, verzamelen en verwerken

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Online-gegevens: IP-adres, type browser

Die informatie verzamelt vanmorgen.be via

 • het contactformulier op de website
 • het inschrijfformulier voor nieuwsbrieven op de website
 • Google Analytics
 • cookies
 • e-mails die u aan vanmorgen.be richt

 

Verstrekking aan derden

Wanneer dit past binnen de hoger vermelde doelen, kunnen de gegevens die vanmorgen.be verzamelt en verwerkt, worden doorgegeven aan derden. vanmorgen.be deelt uw gegevens met de volgende derden (verwerkers):

 • Website
  • Versio-webhosting
  • Google Analytics
  • Google site search
  • Contact Form 7 (naam, voornaam, email, telefoon)
  • MailChimp
  • AddToAny
  • LiveChat
  • Akismet
  • Google reCaptcha
  • CloudFlare
 • Anderen
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Partners

Vooraleer vanmorgen.be uw gegevens verstrekt aan derden, wordt met hen steeds een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst maken vanmorgen.be en de verwerker de nodige afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zo garandeert vanmorgen.be dat uw gegevens ook door deze derden enkel worden verwerkt met respect voor uw privacy.

Aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd gesloten – zoals overheden of administraties – worden enkel gegevens verstrekt wanneer zulks wettelijk verplicht en toegestaan is.

Ten slotte kunnen uw gegevens ook met derden worden gedeeld, nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kan deze toestemming op elk moment weer intrekken. Deze intrekking geldt enkel voor het heden en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

vanmorgen.be verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

vanmorgen.be verzamelt geen gegevens van minderjarigen van minder dan 16 jaar.

Mocht vanmorgen.be uitzonderlijk toch gegevens van minderjarigen van minder dan 16 jaar verwerken, dan zal vanmorgen.be daarvoor steeds de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bekomen. Zonder deze toestemming zullen deze gegevens zo snel als redelijk mogelijk door vanmorgen.be worden verwijderd.

 

Bewaartermijnen

vanmorgen.be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor de volgende gegevens gelden volgende bewaartermijnen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: 2 jaar naar laatste bezoek
 • Online-gegevens: partij-afhankelijk, maar hoogstens 2 jaar na laatste bezoek

 

Beveiliging van de gegevens

vanmorgen.be nam passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor nam vanmorgen.be de volgende maatregelen:

 • vanmorgen.be voerde een risico-analyse gegevensbescherming uit
 • vanmorgen.be stelde een veiligheidsbeleid op
 • Alle personen die namens vanmorgen.be van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • vanmorgen.be hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen
 • vanmorgen.be zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • vanmorgen.be maakt regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • vanmorgen.be test en evalueert de beschermingsmaatregelen op regelmatige basis.
 • De medewerkers van vanmorgen.be worden geregeld bewust gemaakt van het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • vanmorgen.be stelt met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst op en eist van hen waarborgen omtrent gegevensbescherming
 • vanmorgen.be heeft een Veiligheidsincident- en datalekmanagement

 

Uw rechten

Naast een recht op informatie, heeft u ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die vanmorgen.be verwerkt in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te laten verwijderen. Een aanvraag daarvoor kan u richten aan de hoger vermelde gegevens. Binnen de maand na het verzoek krijgt u van vanmorgen.be uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en desgevallend inzage.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Als de gegevens werden verwerkt op grond van uw toestemming of omwille van het uitvoeren van een overeenkomst én de gegevens worden automatisch verwerkt, dan heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om uw identiteit te controleren vraagt vanmorgen.be u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u rechtstreeks contact opnemen met vanmorgen.be. Als u van oordeel bent dat gegevens onrechtmatig worden verwerkt, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die toezicht houdt op de bescherming van uw privacy.

 

Wijziging privacy statement

vanmorgen.be kan zijn privacy statement ten allen tijde wijzigen. Dergelijke wijziging wordt ook steeds aangekondigd op onze website. Deze privacy policy werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


 

COOKIES

Vooraf

Cookies zijn kleine computerbestanden die door de vanmorgen.be op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door vanmorgen.be kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Algemene informatie over de soorten cookies kunt u hier vinden.

Als u de website bezoekt, kan vanmorgen.be dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijker kan navigeren.

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijst vanmorgen.be naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.Waarom cookies

 

Waarom plaatst vanmorgen.be cookies?

vanmorgen.be maakt gebruik van cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van onze websites en emails te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruik wordt gemaakt van de website en emails;
 • statistieken op te stellen en trends vast te stellen; en
 • de gebruikers gepersonaliseerde informatie, content, diensten en advertenties te tonen of voor te stellen

 

Welke cookies plaatst vanmorgen.be?

vanmorgen.be plaatst vooreerst functionele en noodzakelijke cookies: functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.

Daarnaast gebruikt vanmorgen.be ook performance cookies (voor doeleinden van audience measurement en fraudebestrijding): deze verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken onder meer Google Analytics: deze cookies zorgen voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken (zie hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt). Ook deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.

vanmorgen.be gebruikt ook advertising cookies. Deze zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken onder meer volgende advertising cookies:

 • Google AdSense: deze cookies verzamelen gegevens over het bekijken van pagina’s en advertenties, en kunnen een gebruikersprofiel opstellen (dit gebeurt in principe anoniem, tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn/haar Google-account);
 • Facebook Conversion Pixel. Deze cookie registreert het aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker (zie ook hierna “Wordt er bepaalde cookie-informatie doorgegeven aan derden?”).

Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.

 

Welke info leveren deze cookies op?

Door het gebruik van cookies krijgt vanmorgen.be onder meer informatie over:

 • uw gebruik van de websites of emails (zoals het ID van de bezochte pagina en het detail van de pagina, datum & uur van het bezoek, eventuele commentaar die u heeft achtergelaten);
 • uw hoedanigheid als gebruiker (geregistreerd/anoniem). Voor zover u geregistreerd bent, verzamelen wij ook uw user ID
 • uw toegang tot de websites van vanmorgen.be (zoals het type toestel waarmee u de websites bezoekt, met welk browsertype, uw IP adres);
 • Sessie en user cookie ID’s.

 

Wordt deze info doorgegeven aan derden?
Bepaalde externe partners kunnen toegang krijgen tot specifieke cookie-informatie (zoals uw userID, naam, voornaam, emailadres, huidige abonnementen, bezochte pagina’s, geklikte banners, enz.) teneinde u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om uw feedback te capteren.

Bepaalde cookies worden op de websites van vanmorgen.be geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van vanmorgen.be kunnen worden aangeboden. Als u hier gebruik van maakt, dan kunnen deze derden bepaalde cookie-informatie ontvangen.
Hoe lang wordt deze info bewaard?

Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Afhankelijk van het type cookie, worden zij (en de informatie die zij verzamelen) automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (dit zijn de zogenaamde “sessiecookies”), in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde “permanente cookies”)
Hoe kunt u uw cookies beheren?
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel. Meer informatie over het beheren van cookies kunt u hier vinden.

Daarnaast kunt u hier en hier kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen.

Let wel, indien u cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten die uw ervaring met onze websites en diensten efficiënter maken en dat bepaalde functionaliteiten hierdoor niet goed functioneren.

Daarnaast zorgen bepaalde cookies ervoor dat advertenties beter afgestemd zijn op uw interesses. Als u deze cookies uitzet, krijgt u nog steeds reclame te zien, alleen is deze minder relevant voor u. Bovendien kan het uitschakelen van bepaalde cookies ertoe leiden dat u eventuele inloggegevens (password, username) telkens opnieuw moet ingeven.

Contact opnemen met vanmorgen.be
Als u een vraag hebt over deze Cookieverklaring, dan kan u contact opnemen via de hoger vermelde gegevens.